میزبانی لینوکس

LP1X

25,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 1 GB
5% Complete

پهنای باند 10 GB
5% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 1
16% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LP2X

36,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 2 GB
10% Complete

پهنای باند 20 GB
10% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 1
16% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LP3X

51,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 3 GB
15% Complete

پهنای باند 30 GB
15% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 1
16% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LP5X

75,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 5 GB
25% Complete

پهنای باند 50 GB
25% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 2
33% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LP10X

130,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 10 GB
50% Complete

پهنای باند 100 GB
50% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 4
66% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LP15X

180,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 15 GB
75% Complete

پهنای باند 150 GB
75% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 4
66% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LP20X

220,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 20 GB
100% Complete

پهنای باند 200 GB
100% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 6
100% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete