میزبانی وردپرس

LPW5S

16,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 0.5 GB
2% Complete

پهنای باند 5 GB
2% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 1
16% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LPW1X

25,000تومان
ماهانه

فضای داخلی 1 GB
5% Complete

پهنای باند 10 GB
5% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 1
16% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LPW2X

96,000تومان
سه ماهه

فضای داخلی 2 GB
10% Complete

پهنای باند 20 GB
10% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 1
16% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LPW3X

180,000تومان
سه ماهه

فضای داخلی 3 GB
15% Complete

پهنای باند 30 GB
15% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 1
16% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LPW5X

180,000تومان
سه ماهه

فضای داخلی 5 GB
25% Complete

پهنای باند 50 GB
25% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 2
33% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LPW10X

315,000تومان
سه ماهه

فضای داخلی 10 GB
50% Complete

پهنای باند 100 GB
50% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 4
66% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LPW15X

315,000تومان
سه ماهه

فضای داخلی 15 GB
75% Complete

پهنای باند 150 GB
75% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 4
66% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete


LPW20X

570,000تومان
سه ماهه

فضای داخلی 20 GB
100% Complete

پهنای باند 200 GB
100% Complete

تعداد سایت قابل میزبانی 6
100% Complete

تعداد و حجم دیتابیس
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل
100% Complete

تعداد زیر دامنه
100% Complete

اکانت FTP
100% Complete

SSL رایگان
100% Complete

پشتیبان گیری روزانه
100% Complete